คู่มือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  • เสน่ห์ชุมชน จุดเด่นของหมู่บ้าน
  • ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
  • เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละหมู่บ้าน
  • แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
  • สินค้าและบริการที่น่าสนใจ